ELEKTRA EL

 

 

Anmäl ROT-uppgifter här eller maila till " info (a) elektrael.se"

Anmäl ROT-uppgifter här eller maila till " info (a) elektrael.se"

Exempel på ROT-arbete
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten ochger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du
* äger och som du bor i eller har som fritidsbostad
* äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre. Nedan följer exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för. Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING
Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BLANDARE
Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BOSTADSRÄTT
Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för som ger rätt till skattereduktion. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.

BREDBAND
Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRYGGOR
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.

CENTRALDAMMSUGARE
Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.

EKONOMIBYGGNAD
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

EL-ARBETEN - SMÅHUS
El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

EL-ARBETEN - BOSTADSRÄTT
El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

ENERGIDEKLARATION
Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.

FRIGGEBOD
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig
friggebod kan ge rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger
fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

GARAGE
Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.


HISS -I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till skattereduktion.


HYRESGÄST
ROT-arbeten i hyresrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

INSTALLATION
Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

KOLONISTUGA
Skattereduktion kan medges för ROT-arbete som utförs i kolonistuga förutsatt att föreningens stadgar tillåter övernattning i stugan och att den är inrättad för bostadsändamål. För att skattereduktion ska kunna medges krävs att kolonistugeägaren lämnar ett intyg från koloniföreningens styrelse om att övernattning får ske i stugan. Intyget ska utföraren bifoga tillsammans med sin begäran om återbetalning.

KÖK
Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

LARM
Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

LÅS
Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

MARKISER - SMÅHUS
Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

MARKISER - BOSTADSRÄTT
Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN - BOSTADSRÄTT
Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN - SMÅHUS
Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

NYBYGGNATION
Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v.
Skattereduktion medges dock för om- och tillbyggnad som gjorts på nybyggt hus (endast för hus med värdeår 2004-2008) förutsatt att arbetet är utfört under tiden den 8 dec 2008 - 30 juni 2009.

NYBYGGNATION - VÄXTHUS
Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNAD - RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT
Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus.

Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

NÄRINGSBOSTAD
En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker
på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

POOL
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.
Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

RADON
Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

SERVICE OCH REPARATIONER
Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

SOLPANELER
Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

TILLBYGGNAD
Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

UTBYGGNAD - FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

VENTILATION
Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion
Mer information finns på
www.regeringen.se
www.skatteverket.se
http://rot-avdrag.se
Elektra El har självfallet F-skattsedel.

ROT-avdrag

Förnamn, Efternamn  
Telefon  
Adress,Postnummer & Postort  
Epostadress  
Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)  
Bostadsrättensföreningens orgnr  
Godkänner ni faktura via Mail?  
Ange Fastighetsbeteckning och Lägenhetsnummer